Fenntarthatóság

A RECORDE ALAPKEZELŐ ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. – „ALAPKEZELŐ”) TÁJÉKOZTATÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETÉNEK (SFDR) 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, 4. CIKKÉBEN ÉS 5. CIKKÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN:

 

A befektetések vonatkozásában jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés fontossága is. Az egyes befektetésekben az ún. fenntarthatósági tényezők (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések) figyelembevétele nagyobb mértékű pozitív hatást gyakorolhat a befektetések értékére. A fenntarthatósági kockázat felmerülése ezzel szemben negatívan befolyásolhatja a befektetést. Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére is (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégzésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.). 

 

Szabályozás

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete („SFDR”) mint a tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó uniós szabályozás a fenntarthatósággal kapcsolatosan kötelező nyilvánosságra hozatali előírásokat fogalmaz meg az alapkezelőkkel szemben:

·         egyrészről nyilvánosságra kell hozniuk a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó szabályaikat (3. cikk),

·    másrészről amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, akkor az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási szabályokról is tájékoztatást kell adniuk - kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékeik típusait is (4. cikk)

·    harmadrészről az általuk kezelt befektetési alapok vonatkozásában is a tájékoztatókban és a kezelési szabályzatokban a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat is közzé kell tenniük. (6. cikk)

 

A Recorde Alapkezelő Zrt.-nek a befektetési döntéshozatalban alkalmazott fenntarthatósági politikája

 

A Recorde Alapkezelő Zrt. mint az SFDR hatálya alá tartozó ún. pénzügyi piaci szereplő, elismeri a fenntartható fejlődés jelentőségét és alapvető fontosságát, valamint a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba való integrálásának méretével, tevékenység végzésének jellegével és az általa kezelt befektetési alapok, mint az SFDR szerint pénzügyi termékek típusaival összhangban álló arányos szükségességét. Ezért az Alapkezelő elkötelezett abban, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végezze és a vonatkozó nemzetközileg elismert standardokat is figyelembe vegye.

Ingatlan, vagy ingatlankitettséget tartalmazó ingatlantársaság vásárlása esetén az Alapkezelő a befektetést megelőzően teljes körű átvilágítást végez, melynek során törekszik a fenntarthatóság kérdését érintő információk és kockázatok feltárására is, mindazonáltal az Alapkezelő a befektetési döntéshozatal során az eszköz tőkenövekedési/jövedelemtermelő képességét az összes körülmény alapján együttesen veszi figyelembe, így kifejezetten nem zár ki semmilyen eszközt a lehetséges befektetései közül azon az alapon, hogy az nem rendelkezik valamely zöld minősítéssel, vagy energetikai, illetve környezetvédelmi szempontból nem a legkorszerűbb, nem felel meg a legújabb, legmagasabb elvárásoknak, vagy adott esetben érintett valamilyen környezetvédelmi problémával, ha egyébként az eszköz a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabályosan működik vagy a jogszabályoknak történő megfelelés rövidtávon biztosítható és ennek költségei az üzleti tervbe beépítésre és a vételárban figyelembevételre kerülnek, az összességében nem érinti lényegesen hátrányosan a tervezett befektetés megvalósítását.

Mivel a kezelt Alapok elsődleges célja a tőkenövekedés, ennek keretében ingatlanfejlesztésre alkalmas Ingatlan, illetve ilyen eszközkitettséggel rendelkező Részesedés megszerzése, azok új ingatlanfejlesztésre való alkalmassá tétele, illetve esetlegesen fejlesztés megvalósítása, ezeknél a típusú befektetéseknél a hatályos jogszabályok már önmagukban tartalmaznak olyan alapvető energetikai, és környezetvédelmi előírásokat, amelyek a releváns fenntarthatósági kockázatok elkerülésére alkalmasak. Az Alapkezelő az SFDR-nek megfelelően értékelte az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatoknak az általa kezelt Alapok hozamára gyakorolt valószínű hatásait.Az SFDR rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint a fenntarthatósági kockázatokat az Alapkezelő nem önálló kockázati kategóriaként integrálja a befektetési döntéshozatalába. Ennek oka, hogy az Alapkezelő úgy tekinti, hogy a fenntarthatósági kockázatok az alapok hozamát biztosító ingatlan célú és nem ingatlan célú eszközök egyéb kockázatai között jelennek meg. Az alapokban levő ingatlan célú eszközök és nem ingatlan célú eszközök értéke, árfolyama nemcsak a kedvezőtlen makrogazdasági, politikai, tőkepiaci, egyedi vállalati események stb., hanem a fenntarthatósági kockázatok hatására is jelentősen csökkenhet, tehát a fenntarthatósági kockázatok az alapok hozamára valószínűsíthetően negatív hatást gyakorolnak. Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt a hozam és kockázati szempontokon belül mérlegeli az adott eszköz fenntarthatósági kockázatát is.

Az SFDR rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti fenntarthatóság szempontjából káros hatások átláthatósága a pénzügyi termékek szintjén: az Alapkezelő általában nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat. Az Alapkezelő a kezelt Alapok vonatkozásában nem alkalmaz fenntarthatósági szempontokat alapul vevő kizárási kritériumokat a befektetések kiválasztásakor. Az Alapkezelő jelenleg nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, mert az Alapkezelő az Alap által végrehajtott tranzakciók és a tranzakciók előtti átvilágítási folyamatok során nem fér hozzá olyan kiterjedt mértékű információ halmazhoz, amely alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások a szabályozástechnikai standardok alapján számszerűsíthetők, figyelembe vehetők lennének.

Figyelemmel elsősorban az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, az Alapkezelőre vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk, továbbá arra, hogy az Alap a befektetési politikája által kifejezetten nem kíván megfelelni fenntarthatósági feltételeknek, a kezelt Alapoknak nem célja a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulása, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítése, így az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai.

 

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információk

 

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a kezelésében lévő valamennyi befektetési alap esetében az adott pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A befektetési döntéshozatali eljárásaiba a fenntarthatósági kockázatok  módjáról a kezelési szabályzatának 65. pontja (A befektetési alapra vonatkozó további információ)) rendelkeznek. A Kezelési Szabályzatok elérhetőek a Társaság székhelyén. Az Alapkezelő befektetési alapjai esetében az SFDR 8. és 9. cikke nem kerül alkalmazásra.

 

Fenntarthatósági kockázatok integrálása a javadalmazási gyakorlatba

 

Az Alapkezelő alapvető célja, hogy a javadalmazási gyakorlatában olyan elveket alkalmazzon, amelyek biztosítják a körültekintő kockázatkezelést és nem ösztönzik azon kockázatvállalást – beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amely nem áll összhangban az Alapkezelő befektetési döntéshozatali, valamint a felelős vállalatirányítási eljárásaival. 

 

 Budapest, 2024. július 8.

 

Recorde Alapkezelő Zrt.

A Concorde Csoport további tagjai: