Fenntarthatóság

A RECORDE ALAPKEZELŐ ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. – „ALAPKEZELŐ”) TÁJÉKOZTATÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETÉNEK (SFDR) 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, 4. CIKKÉBEN ÉS 5. CIKKÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN:

A befektetések vonatkozásában jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés fontossága is. Az egyes befektetésekben az ún. fenntarthatósági tényezők (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések) figyelembevétele nagyobb mértékű pozitív hatást gyakorolhat a befektetések értékére. A fenntarthatósági kockázat felmerülése ezzel szemben negatívan befolyásolhatja a befektetést. Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére is (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégzésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.).

Szabályozás

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete („SFDR”) mint a tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó uniós szabályozás a fenntarthatósággal kapcsolatosan kötelező nyilvánosságra hozatali előírásokat fogalmaz meg az alapkezelőkkel szemben: - egyrészről nyilvánosságra kell hozniuk a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó szabályaikat (3. cikk), - másrészről amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, akkor az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási szabályokról is tájékoztatást kell adniuk - kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékeik típusait is (4. cikk) - harmadrészről az általuk kezelt befektetési alapok vonatkozásában is a tájékoztatókban és a kezelési szabályzatokban a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat is közzé kell tenniük. (6. cikk)

Kiemelendő, hogy az Alapkezelőnek a fenntarthatósággal kapcsolatos elköteleződése általános jelleggel kerül csak bemutatásra figyelemmel arra a körülményre, hogy az alapul szolgáló uniós keretszabályozás és az ahhoz kapcsolódó részletszabályok alapján a tőkepiaci szolgáltatói piac számára a teljes joganyag átfogó értelmezése és annak a gyakorlatba történő integrálása még számos kérdést vet fel. Ezenkívül a jelen dokumentum közzétételekor az SFDR részletszabályit szabályozó jogszabályok (pl. a fenntarthatósági mutatókkal kapcsolatos információk) még nem lépett hatályba, így az abban foglaltak alkalmazása esetében is felmerülhet az alábbiakban leírtak módosítása, kiegészítése.

A Recorde Alapkezelő Zrt.-nek a befektetési döntéshozatalban alkalmazott fenntarthatósági politikája

A Recorde Alapkezelő Zrt. mint az SFDR hatálya alá tartozó ún. pénzügyi piaci szereplő, elismeri a fenntartható fejlődés jelentőségét és alapvető fontosságát, valamint a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba való integrálásának méretével, tevékenységvégzésének jellegével és az általa kezelt befektetési alapok mint az SFDR szerint pénzügyi termékek típusaival összhangban álló arányos szükségességét. Ezért az Alapkezelő elkötelezett abban, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végezze és a vonatkozó nemzetközileg elismert standardokat is figyelembe vegye. Az Alapkezelő a befektetési döntései meghozatalakor a méretéből, tevékenységének jellegéből és nagyságrendjéből, valamint a kezelésében lévő befektetési alapok típusaiból kiindulva és az arányosság elvének alkalmazásával figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (environmental, social, governance) hatásokra gyakorolt főbb káros hatásokat az alábbiak szerint határozza meg átvilágítási politikáját:

Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatali eljárásaiban a fenntarthatósági kockázatokat a számára elérhető nyilvános információk, mutatók alapján értékeli akként, hogy figyelemmel van arra, hogy a befektetési politika szerinti befektetésekre lehetőség szerint olyan eszközök vonatkozásában ne kerüljön sor, amelyek kibocsátója, előállítója vonatkozásában felmerül, hogy tevékenysége a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorolna (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenység végzésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.). Ezen átvilágítási elvek figyelembe vételével a befektetési döntések meghozatal során azon kibocsátók, előállítók eszközei, amelyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat tartalmazó mutatói (ún. ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatói) alacsonyabbak, illetőleg azon előállítók termékei, amelyek értéke nagy súlyban ilyen kibocsátók eszközeinek az értékétől függ, kisebb súllyal kerülhetnek figyelembe vételre, ugyanis ebben az esetben nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eszköz esetében a fenntarthatósági kockázat nagyobb, amely a fenntarthatósági tényezőkre lényegesen káros hatást gyakorolhat.

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információk

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a kezelésében lévő valamennyi befektetési alap esetében a befektetési döntéshozatali eljárásaiba integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, amelynek módjáról az adott befektetési alap tájékoztatójának … pontja, valamint kezelési szabályzatának … pontja (kockázatok) rendelkeznek 2023. …..-ével kezdődő hatállyal. A Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok 2023 …….-től elérhetőek a www.recorde.hu oldalon a Befektetési alapok menüpont alatt. Az Alapkezelő befektetési alapjai esetében az SFDR 8. és 9. cikke nem kerül alkalmazásra.

Fenntarthatósági kockázatok integrálása a javadalmazási gyakorlatba

Az Alapkezelő alapvető célja, hogy a javadalmazási gyakorlatában olyan elveket alkalmazzon, amelyek biztosítják a körültekintő kockázatkezelést és nem ösztönzik azon kockázatvállalást – beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amely nem áll összhangban az Alapkezelő befektetési döntéshozatali, valamint a felelős vállalatirányítási eljárásaival. Az Alapkezelő mind a javadalmazási politikájának hatálya alá tartozó munkavállalói, mint a politika hatálya alá nem tartozó munkatársai esetében a részükre a javadalmazási politika, illetőleg a javadalmazási gyakorlat szerint kifizethető juttatások meghatározásakor figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat. Ennek keretében az érintett munkavállalók esetében értékelésükkor figyelembe vételre kerül környezettudatosságuk, munkatársaikkal, beosztottjaikkal való eljárásuk, az Alapkezelő képviseletében, nevében, illetőleg az Alapkezelő megítélését érintő eljárásuk. Abban az esetben, ha fentiek tekintetében felmerül fenntarthatósági kockázat, az az értékelésükkor megjelenik, amely kihatással van a részükre kifizethető, illetőleg kifizetett teljesítményjavadalmazásra is.

Budapest, 2023. október 3. Recorde Alapkezelő Zrt.

A Concorde Csoport további tagjai: